การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ IEP Y.4

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ IEP Y.4 เรื่อง ส่วนประกอบของพืช โดย ม.ปิยฉัตร STEP 1 ครูเปิดconversationให้นักเรียนอ่าน จากนั้นนักเรียนทำ QUIZ จำนวน 6 ข้อ ลงในสมุด ครูเฉลยและนักเรียนตรวจคำตอบของตนเอง STEP 2 ครูอธิบายเนื้อหาโดยใช้สื่อบัตรภาพ ประกอบการอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง ครูให้น.ร.อ่านวงวาด Hi-light ขีดเส้นใต้ใจความสำคัญในหนังสือ STEP 3 นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุดโดยครูเดินตรวจดูให้ความช่วยเหลือนักเรียนพร้อมอธิบายเพิ่มเติม​ให้กับน.ร.ที่ยังไม่เข้าใจ STEP 4 ด.ช.ยุ่ยซวน จง ออกมาสรุปบทเรียนหน้าชั้น หลังจากนั้นครูได้สุ่มถามนักเรียนจำนวน 3 คน เรื่องส่วนประกอบของพืช โดยให้ยกตัวอย่าง น.ร.ทุกคนสามารถตอบคำถามได้ถูกต้อ 

 

i373051